Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam.
Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Prostrike.pl - Multiplayer game servers | Serwery gier

Login:

Hasło:

nie pamiętasz hasła?

menu strony
zwiń menu

Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin wynajmu serwerów gier sieciowych Prostrike.pl

§ 1. Warunki początkowe
Użytkownik oświadcza, że:
- Podane dane bilingowe są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Prostrike do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi działającej w trybie testowym lub pełnym, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Dane podane przez Użytkownika bądź nazwa wykupionej usługi nie mogą naruszać w żaden sposób obowiązującego prawa lub dóbr osób trzecich.
- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prostrike w celach marketingowych, statystycznych oraz innych, które okażą się niezbędne do właściwej realizacji usługi.
- Wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Prostrike, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012r. Poz.1342 i 1448)." Prostrike przesyła fakturę na adres e-mail Użytkownika. Uzytkownik ma możliwość i obowiązek aktualizowania w profilu adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Uzytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w Panelu Użytkownika lub poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia w formie pisemnej.
Użytkownik ma prawo do:
- Wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Istnieje także, możliwość zapisania wszystkich danych Użytkownika do pliku XML w celu ich swobodnego przepływu pomiędzy usługodawcami.
- Trwałego usunięcia wszelkich danych zebranych na jego temat przez Prostrike w raz z zarejestrowanym kontem.
Prostrike może poprosić o:
- Dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika po wcześniejszym zamazaniu danych nie wymaganych do poprawnego świadczenia usług (nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu, a w szczególności wizerunek).
Prostrike oświadcza, że:
- Wszystkie informacje, wymieniane pomiędzy systemem Prostrike, a Użytkownikiem są szyfrowane i zabezpieczone właściwym certyfikatem zweryfikowanym przez centrum certyfikacji (CA). Wszystkie dane, a w szczególności osobowe lub wrażliwe, są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, bez dostępu z sieci zewnętrznych poza siecią prywatną Prostrike.
- Usługi świadczone pod marką Prostrike realizowane, są przez firmę ICCFrog.com, Concept Tower, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 9223005134, Regon: 061103913 będącą właścicielem Prostrike.pl.

§ 2. Definicje
Serwer: program wydany przez producenta gry służący do prowadzenia rozgrywek w ramach sieci Internet.
Usługodawca: podmiot gospodarczy prawnie odpowiedzialny za usługi marki Prostrike.pl: ICCFrog.com z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, NIP: 9223005134, Regon: 061103913.
Usługobiorca: osoba lub podmiot prawny korzystający z Usług Usługodawcy.
Usługa: wynajem serwera do prowadzenia rozgrywek Internetowych.
Serwer prywatny: usługa która musi zostać zabezpieczona hasłem dostępu do serwera gry.
Serwer publiczny: usługa która nie musi zostać zabezpieczona hasłem dostępu do serwera gry.
Slot: miejsce na serwerze dla jednego gracza.
Administrator: pracownik Usługodawcy posiadający uprawnienia do zarządzania Serwerem i kontaktu z Usługobiorcami celem świadczenia pomocy technicznej.
Regulamin: niniejsza treść mająca na celu wskazanie praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy.
Boty: wirtualni gracze, generowani automatycznie przez Serwer.
Cennik: spis cen w formie elektronicznej zamieszczony na stronie Prostrike.pl.
Umowa: dokument prawny zawarty w formie elektronicznej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

§ 3. Główne postanowienia Regulaminu
- Do przestrzegania poniższego Regulaminu zobowiązany jest każda osoba zarejestrowana w serwisie Prostrike.pl.
- Przez stosowanie się do poniższego regulaminu strony zawierają umowę.
- Usługobiorca wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej. Strony zawierają umowę na czas określony w systemie płatności poprzez wypełnienie formularza celem zamówienia usługi poprzez Usługobiorcę.
- Umowa dotyczy ilości miejsc na wynajętym serwerze gry, czasu jego wynajmu oraz rodzaju gry i typu serwera.
- Niestosowanie się do Regulaminu może skutkować wstrzymaniem świadczenia usług przez Prostrike.pl na rzecz Usługobiorcy bez możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nie wykorzystanego czasu najmu.

§ 4. Obowiązki Usługodawcy
Usługodawca zobowiązuje się do:
- Zapewnienia odpowiedniego środowiska technicznego niezbędnego do realizacji zawartej umowy.
- Udostępnienia zamówionej Usługi w czasie nie dłuższym niż 24 godziny robocze.
- Udostępnienia do każdej zamówionej Usługi odpowiednich danych do zarządzania serwerem poprzez FTP oraz oprogramowanie Internetowe dostarczone przez Usługodawcę.
- Przeprowadzenia koniecznych napraw lub reinstalacji Serwera w ciągu czterech dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.
- Usługodawca jak i Administrator nie są zobowiązani instalować na Serwerze modyfikacji na życzenie Usługobiorcy.
- Świadczenia Usług w trybie nie przerwanym za wyjątkiem przypadków szczególnych zawartych w §7.
- Zachowania w tajemnicy danych przekazanych przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 5. Postanowienia Usługobiorcy
Usługobiorca oświadcza że:
- Zapoznał się z Regulaminem w formie elektronicznej i akceptuje wszystkiego jego postanowienia.
- Posiada odpowiednią wiedzę na temat wynajętego Serwera gry.
- Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby wynikające z Umowy i upoważnia Usługodawcę do przekazywania tych danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą w związku ze świadczeniem usługi.
- Został poinformowany o możliwości podglądu oraz edycji swoich danych osobowych magazynowanych w bazie danych Usługodawcy.
- Wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi.
- Nie wykorzysta Usługi do dostarczania treści nie zgodnych z obowiązującym prawem.

§ 6. Płatności i zamówienia Usługi
- Po złożeniu zamówienia na wynajem Serwera celem jego aktywacji Usługobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Usługodawcy wynagrodzenie określone w cenniku.
- W tytule przelewu Usługobiorca zobowiązany jest podać nazwę swojego konta ("login") poprzedzony słowem "Virtual".
- Usługodawca udostępnia oprogramowanie służące do gromadzenia środków na koncie Usługobiorcy w serwisie Prostrike.pl. Wpłacona kwota pieniężna na konto wirtualne ("portfel") zostaje automatycznie zamieniona w środki wirtualne i nie podlegają zwrotowi lub też wypłacie na konta bankowe czy przekazem pocztowym.
- Aktualne ceny Usług zawarte są w cenniku podanym na stronie Prostrike.pl.
- Okres jednego miesiąca umownie przyjmowany jest jako 30 dni.
- Minimalna ilość zakupionych slotów wynosi 4 z wyłączeniem niektórych gier.
- W celu wpłaty określonej sumy pieniędzy na konto wirtualne ("portfel") Usługobiorca może skorzystać z dostępnych na stronie Prostrike.pl szybkich płatności bankowych, płatności kartą płatniczą/kredytową poprzez operatora PayPro S.A. oraz płatności za pomocą wiadomości SMS poprzez operatora Mobiltek S.A. Dodatkowo możliwe jest przekazanie środków przelewem bezpośrednio na konto Usługobiorcy mBank:
14 1140 2004 0000 3502 7400 4884.

§ 7. Konfiguracja i korzystanie z Serwera
- W przypadku serwerów prywatnych zabronione jest zdejmowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie hasła publicznie pozwalającego na połączenie z Serwerem gry.
- W nazwie Serwera nie mogą znajdować się słowa wulgarne i obraźliwe.
- Nazwa Serwera musi zawierać tag marki Prostrike.pl w postaci "@Prostrike.pl" lub "|Prostrike.pl".
- Nazwa Serwera nie może zawierać nazw oraz adresów IP innych dostawców usług hostingowych.
- W przypadku, gdy hasło dostępu będzie zdejmowane, rozpowszechniane lub w nazwie Serwera nie będzie zawarta nazwa marki Prostrike.pl, serwer zostanie niezwłocznie wyłączony bez podania przyczyny.
- Zabrania się zmiany parametrów Serwera takich jak liczba wykupionych slotów.
- Zabrania się używania Serwera w innym celu niż gra poprzez sieć Internet oraz zabrania się magazynowania plików nie mających związku z grą poprzez FTP.
- Jakość gry na Serwerze zależy od wielu czynników niezależnych od Usługodawcy za które nie ponosi odpowiedzialności. Jest między innymi nadmiernie obciążone łącze Usługobiorcy.
- Usługobiorca ma prawo instalowania dodatków do Serwera ("modów") we własnym zakresie z wyłączaniem Botów.

§ 8. Awarie i przerwy w dostępnie do Usług oraz zwroty należności
- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług niezależnych od niego. Za takie rozumie się: - Awaria infrastruktury telekomunikacyjnej - Szkody powstałe w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.). - Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu.
- Wszelkie awarie sprzętowe po stronie Usługodawcy lub infrastruktury telekomunikacyjnej Usługodawca zobowiązany jest naprawić w terminie do 7 dni roboczych.
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn.
- W przypadku awarii po stronie Usługodawcy jest on zobowiązany do przedłużenia ważności wykupionej Usługi o czas równy przerwie w dostępnie do Usługi.
- Oferujemy pomoc techniczną 24/7 poprzez system HelpDesk dostępny w panelu użytkownika oraz przez pocztę elektroniczną info@prostrike.pl.
- Prostrike.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu usług WWW oraz serwerów dedykowanych w celu ich rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 12 godziny przed planowanym wyłączeniem.
- Użytkownik może w przeciągu 48 godzin od otrzymania dostępu do wykupionej usługi zrezygnować z niej, rezygnację należy poprzeć argumentami przyczyny nagłego wycofania się z Usług Prostrike.pl. Po zaakceptowaniu przyczyny, wpłacona suma zostanie wysłana na adres podany przez użytkownika.

§ 9. Polityka prywatności - gromadzone dane
- Podczas rejestracji na stronie Prostrike.pl konieczne jest podanie adresu e-mail, hasła dostępowego oraz loginu i imienia.
- Po zarejestrowaniu się w Prostrike.pl Usługobiorca może poprzez odpowiedni formularz wprowadzić takie dane jak adres zamieszkania, nazwisko oraz telefon. Dane te mogą również zostać wprowadzone bezpośrednio podczas rejestracji w serwisie.
- Podczas każdej wizyty w serwisie Prostrike.pl automatycznie zbierane są informacje takie jak adres IP, host, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego.
- Podczas kontaktu z Usługobiorcą poprzez e-mail, telefon lub system HelpDesk osoba kontaktująca się może zostać poproszona o podanie danych taki jak imię, nazwisko oraz nazwę konta w serwisie.
- Usługodawca nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła dostępowego do oprogramowania Internetowego bądź systemu FTP !

§ 10. Polityka prywatności - wykorzystywanie danych
- Dane magazynowane są w bazie danych Usługodawcy.
- Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia magazynowych danych i nie rozpowszechniania ich osobom trzecim.
- W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- W przypadku naruszenia Regulaminu Usługodawcy, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Usługobiorcy organom wymiaru sprawiedliwości


§ 11. Cel i podstawa przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
-W celu zawarcia umowy oraz jej wykonania – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
-W celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
-W celu oferowania Użytkownikowi przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Uczelni czy podmiotów współpracujących z Uczelnią), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkownika, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
-W celu kontaktowania się z Tobą bezpośrednio w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi (za Twoją zgodą), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
-W celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO).
-W celach podatkowych i rachunkowych (na podstawie wiążących nas przepisów prawa m.in. jako podatnika, czy płatnika).
-W celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (na podstawie wiążących nas przepisów prawa).

§ 12. Kategorie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane
Dane, które Użytkownik podał w formularzach rejestracyjnych serwisu Prostrike i są to: imię; nazwisko; seria i numer dowodu osobistego; seria i numer legitymacji studenckiej; numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; nazwa banku; adres zamieszkania; adres działalności gospodarczej. adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały; adresy poczty elektronicznej; numer telefonu; login; hasło; nr. rachunku bankowego.

§ 13. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne ale dane oznaczone jako obligatoryjne w odpowiednich formularzach rejestracyjnych są niezbędne dla możliwości zawarcia czy wykonania przedmiotowej umowy. Brak ich podania uniemożliwia zatem zawarcie i/lub wykonanie tej umowy.

§ 14. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

§ 15. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:
-Do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
-Do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe.
-W celach statystycznych, archiwizacyjnych czy zapewnienia rozliczalności przez czas trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne.
-W celach marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu (dot. także sytuacji zgłoszenia sprzeciwu w trakcie trwania umowy).

§ 16. Odstąpienie od umowy
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§ 17. Postępowanie reklamacyjne

- Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik przesyła reklamację na adres Prostrike.
- Reklamacja powinna zawierać: 
a) oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację,
b) określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem powodu jej wniesienia,
c) datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Użytkownika.
- Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 18. Postanowienia końcowe Regulaminu
- Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 roku.
- Powyższy Regulamin zgodny jest z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksem Cywilnym.
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
- Treść Regulaminu jest prawną własnością Usługodawcy. Jego kopiowanie lub powielanie bez zgodny Usługodawcy jest przestępstwem.

§ 19. Obowiązujące akty prawne
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021441204)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (https://giodo.gov.pl/484/id_art/386/j/pl)
- Regulacja (EU) numer 2016/679 RODO (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL)